Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

Correct! Wrong!

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?

Correct! Wrong!

Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

Correct! Wrong!

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

Correct! Wrong!

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Correct! Wrong!

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Correct! Wrong!

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Tarkan, havalimanı bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Tarkan bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?

Correct! Wrong!

Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin önleyici görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre (suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini 5188 sayılı kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

Correct! Wrong!

Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerdin değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Correct! Wrong!

Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I.Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder. İİ. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir. İİİ. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

Correct! Wrong!

Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

Correct! Wrong!

Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Correct! Wrong!

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

Correct! Wrong!

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Correct! Wrong!

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.
Show hint
Correct! Wrong!

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Correct! Wrong!

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

Toprak kayması
Show hint
Correct! Wrong!

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Correct! Wrong!

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

İletişim
Show hint
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!

Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir

Correct! Wrong!

Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır? İ) Rol belirsizliği İİ) Rol çatışması III) Engelleme IV) Çalışma koşulları

Correct! Wrong!

İletişimde bir mesajı iletmek için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? İ) Söz İİ) Ses İİİ) Beden Dili IV) Gürültü

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Correct! Wrong!

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

Correct! Wrong!

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu,düşünceve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Correct! Wrong!

Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

Correct! Wrong!

Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

Correct! Wrong!

Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

Correct! Wrong!

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

Correct! Wrong!

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Correct! Wrong!