Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması …………………. iznine tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?

Correct! Wrong!

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?

Correct! Wrong!

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan Eşit Davranma İlkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi hareket yanlış olur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?

Correct! Wrong!

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Correct! Wrong!

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

Correct! Wrong!

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Correct! Wrong!

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?

Correct! Wrong!

Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir. Bahse konu eşya X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş Sistemlerinden bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

Kapı tipi metal arama detektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır. Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu fark eder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik D) Yüzleştirme tutanağı Sistemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Correct! Wrong!

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

Correct! Wrong!

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır? I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir III- Çevresi emniyete alınır IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

Correct! Wrong!

Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

İlkyardımın (ABC)’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden (C)’nin tanımı nedir?

Correct! Wrong!

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Correct! Wrong!

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

Correct! Wrong!

Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Bilgisayar sistemlerinin ana merkezleri olan sistem odalarındaki yangınlara müdahale esnasında hangi söndürücüler veya yöntemler kullanılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Correct! Wrong!

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Correct! Wrong!

Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gurupların özelliklerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir spor müsabakasında bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Osman’ın direnen gruba karşı aşağıdakilerden hangisi uygulaması gereken metotlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylara müdahale esnasında 86. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik cop kullanılması gerekirse vuruş yeri vücudun hangi bölgesi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüş çeşitleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

Correct! Wrong!

Saldırgan bir kalabalık arasında kalan özel güvenlik görevlisi Ömer göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer’in kullanacağı göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Correct! Wrong!

Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir

Correct! Wrong!

Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Correct! Wrong!

Koruduğumuz önemli kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması öngörülen en mantıklı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?

Correct! Wrong!

Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir. Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Correct! Wrong!

Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

Correct! Wrong!

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?

Correct! Wrong!

Hastane polikliniğinde görevli özel güvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki fiillerden hangisini yapan özel güvenlik görevlileri, altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar?

Correct! Wrong!