Özel Güvenlik Test 6 Online Çöz

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?

Correct! Wrong!

“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?

Correct! Wrong!

İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

Correct! Wrong!

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

Correct! Wrong!

Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

Correct! Wrong!

Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca polise tanınmış yetkilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?

Correct! Wrong!

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir? I. Delilleri bozmamak II. Delilleri değiştirmemek III.Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek

Correct! Wrong!

Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?

Correct! Wrong!

İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?

Correct! Wrong!

Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?

Correct! Wrong!

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Correct! Wrong!

Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?

Correct! Wrong!

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?

Correct! Wrong!

İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Correct! Wrong!

Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

Correct! Wrong!

Rentek manevrası nedir?

Correct! Wrong!

Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

Correct! Wrong!

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

Correct! Wrong!

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?

Correct! Wrong!

………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür. Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?

Correct! Wrong!

Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?

Correct! Wrong!

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

“Koruma şekilleri, korunan kişinin.................göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Correct! Wrong!

Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?

Correct! Wrong!

VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Correct! Wrong!

Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım