Özel Güvenlik Test 7 Online Çöz

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?

Correct! Wrong!

Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

Correct! Wrong!

5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?

Correct! Wrong!

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır. I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal

Correct! Wrong!

Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

Correct! Wrong!

Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

Correct! Wrong!

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Correct! Wrong!

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

Correct! Wrong!

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Correct! Wrong!

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar? I-Duman II-Işık III-Isı IV-Alev

Correct! Wrong!

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Correct! Wrong!

Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Correct! Wrong!

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

Correct! Wrong!

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Correct! Wrong!

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Correct! Wrong!

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Correct! Wrong!

Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

Correct! Wrong!

Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

I. Nüfus Yoğunluğu II. İmar Durumu III. Öğrenim Durumu IV. Bitki Örtüsü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

Correct! Wrong!

Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

Correct! Wrong!

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Correct! Wrong!

Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

Correct! Wrong!

“………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.” Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?

Correct! Wrong!

Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

Correct! Wrong!

İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Correct! Wrong!

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır. VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “algılama-seçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

Correct! Wrong!

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Correct! Wrong!

Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

Correct! Wrong!

“……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?

Correct! Wrong!

Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Correct! Wrong!

Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

Correct! Wrong!

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım